Loading...

Image

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card)

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card)
ธนาคารออมสินขอต้อนรับท่านสู่โลกแห่งอภิสิทธิ์ของบัตรธนาคารออมสิน  บัตรเครดิตที่ธนาคารได้คัดสรรอภิสิทธิ์ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบ “ท่องเที่ยวอุ่นใจ ยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่ม”

จุดเด่น
- คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางสูงสุด 8 ล้านบาท
- ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง วงเงินสูงสุด 40,000 บาท
- ความคุ้มครองจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยโจรกรรม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อบัตรต่อปี
- ชดเชยความล่าช้าในการเดินทางคุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (ชดเชย 10% ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
- ชดเชยความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
- Airport Lounge Key ห้องพักรับรองพิเศษ ที่สนามบินกว่า 1,100 แห่งทั่วโลก
- บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์
- Cash Back 1% เมื่อใช้จ่ายในหมวดสกุลเงินตราต่างประเทศ สูงสุด 5,000 บาท/รอบบิล
- รับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน เมื่อใช้จ่ายด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ปีแรกตลอดทั้งปี และผ่อนสะสมได้ไม่เกินวงเงินบัตร (สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2563)


คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้มีรายได้ประจำ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
  มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
  มีสัญชาติไทย
  รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 50,000 บาท
  อายุงาน ผู้มีรายได้ประจำอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
              ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป
              เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป


เอกสารประกอบการสมัคร
- ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 
- เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้
  สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  1. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ อายุไม่เกิน 2 เดือน
  2. Statement/สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
  3. การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)
  สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  1. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฏากร มาตรา 50 ทวิ)
  2. Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
  3. ทะเบียนรายรับ – รายจ่ายของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน)
  4. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
  สำหรับเจ้าของกิจการ 
  1. เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น
  2. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือ
  3. Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี
  4. งบการเงินย้อนหลังปีล่าสุด/แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด )


เกณฑ์อ้างอิงเงินฝาก
- เป็นผู้มีเงินฝาก/สลากออมสินพิเศษ/เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้กับธนาคาร หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน
- มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย
- มีเงินฝากประจำกับธนาคาร ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ของผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝากต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน  โดยให้นับเฉพาะส่วนที่ไม่ติดภาระค้ำประกันใดๆ หรือ
- มีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสลากออมสินพิเศษ หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ของผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝาก/ลงทุน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยให้นับเฉพาะส่วนที่ไม่ติดภาระค้ำประกันใดๆ


เอกสารประกอบการสมัคร
- ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสินพิเศษ หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือ กองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน ในนามผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการฝาก ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ–เลขที่บัญชี หรือ
- หนังสือรับรองยอดเงินฝาก หรือสลากออมสินพิเศษ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน ในนามผู้สมัครบัตรเครดิต


ธนาคารออมสิน
โทร 1115

บัตรเครดิต