Loading...

Image

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus (ธนาคารธนชาติ)

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus (ธนาคารธนชาติ)
ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน บริการเงินสดกดทันที Cash Advance  นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร  ในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

สิทธิประโยชน์ 
- บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 60 เดือน         
*วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงินคงเหลือบัตร
- บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สะดวกในการชำระเงินคืน ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท
* วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงินคงเหลือบัตร
- บริการเงินสดกดทันที Cash Advance เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท
- บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้
  1. ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ
  2. มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี
  4. ไม่มียอดค้างชำระ ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)”
 **ระยะเวลา 12 รอบบัญชี นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
    อัตราดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุด 3% สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า (อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกิน 25% ต่อปี)
    อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้ว
    ธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
    หากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติทันที
- คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยโดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิก คูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย


จุดเด่น
- เลือกพักการผ่อนชำระ ได้ 1 เดือน (1รอบบัญชี) ใน 1 ปี
- ไม่เสียประวัติ ไม่เสียเครดิต
- คิดดอกเบี้ยปกติ ตามรอบบัญชีของท่าน
- ฟรี ค่าธรรมเนียม กดเงินสดจากตู้ ATM ได้ทุกตู้ ทุกธนาคาร ทั่วประเทศ ทั่วโลก


โปรโมชั่น
- บัตรเงินด่วน กดได้ ผ่อนได้ ดอกเบี้ย 0%ต่อปี นาน 3 เดือน
- สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป รับดอกเบี้ย 16.99% นาน 24 เดือน

คุณสมบัติ
- พนักงานประจำ
  1. อายุ: 20 - 60 ปี
  2. รายได้ประจำต่อเดือน: 20,000 บาทขึ้นไป
  3. อายุการทำงาน / กิจการ: อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว
  1. อายุ: 20 - 70 ปี
  2. รายได้ประจำต่อเดือน: 30,000 บาทขึ้นไป
  3. อายุการทำงาน / กิจการ: ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สัญชาติไทยเท่านั้น
- มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

- ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสาร
- พนักงานประจำ
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
- เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร


ขั้นตอนการสมัคร 
- ธนาคารธนชาตทุกสาขา
- ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ธนาคารธนชาต
- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Thanachart Contact Center โทร. 1770


ธนาคารธนชาติ
โทร: 1770

สินเชื่อ