Loading...

Image

บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ แพลทินัม กสิกรไทย

บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ แพลทินัม กสิกรไทย
ที่สุดแห่งเครือข่ายการให้บริการด้านสุขภาพและการเงินในบัตรเดียว​
รับสิทธิประโยชน์ในรพ.มากถึง 35 รพ.ทั่วประเทศ​​


จุดเด่น
- สิทธิพิเศษ เมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS
  ส่วนลด 30%*ค่าห้องพักผู้ป่วยใน  ยกเว้นค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร
  ส่วนลด 10%* ทันตกรรม 5 รายการได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และทันตกรรมเด็ก(ไม่รวมค่าแพทย์)
  ส่วนลด 10%* ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
  *ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย
  ฟรี บริการรถพยาบาลฉุกเฉินครั้งต่อปี


คุณสมบัติ
ผู้มีรายได้ประจำ
- (บัตรหลัก) คนไทย รายได้ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป 
  (บัตรหลัก) ต่างชาติ รายได้ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป 
- อายุบัตรหลัก 20-80 ปี
  อายุบัตรเสริม 15 ปี
- อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก) 6 เดือน
เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- (บัตรหลัก) คนไทย รายได้ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป 
  (บัตรหลัก) ต่างชาติ รายได้ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป 
- อายุบัตรหลัก 20-80 ปี
  อายุบัตรเสริม 15 ปี
- อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก) 1 ปี
ผู้มีเงินออม
- (บัตรหลัก) คนไทย เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  (บัตรหลัก) ต่างชาติ เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- อายุบัตรหลัก 20-80 ปี
  อายุบัตรเสริม 15 ปี
ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน
- (บัตรหลัก) คนไทย เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท 
- อายุบัตรหลัก 20-80 ปี
  อายุบัตรเสริม 15 ปี


เอกสาร
ผู้มีรายได้ประจำ
- สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
- สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
- หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
- เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
- กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
- ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม
เจ้าของกิจการ
1. กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
2. กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประชาชน
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
3. กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล}
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
ผู้มีเงินออม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/บัญชีกองทุน ย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
- สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก
ผู้สมัครชาวต่างชาติ
- สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ


ธนาคารกสิกรไทย
โทร  02-8888888

บัตรเครดิต