Loading...

Image

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้ (ธนาคารกสิกรไทย)

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้ (ธนาคารกสิกรไทย)
สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มีประวัติการผ่อนชำระดี ผ่อนชำระตรงเวลา ขอสินเชื่อใหม่ เพื่อการอุปโภคบริโภค

วงเงิน
- วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน


ระยะเวลาผ่อน
- สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- ปีที่1-2 : MRR-1.25%  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา : MRR-1%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา(20 ปี) : 5.81%


ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย 
- ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขาเป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 02-8888888


คุณสมบัติ 
- เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงเป็นหนี้ผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
- อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
- หลักประกัน ที่อยู่อาศัย


เอกสารทั่วไป  
- แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
- กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
- กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
- กรณีหม้าย
  ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)

- ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)


เอกสารการเงิน
- ผู้มีรายได้ประจำ
  สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
  เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
- ข้าราชการบำนาญ
  ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
  ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
  เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
  เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
  เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ


ธนาคารกสิกรไทย
เบอร์ไทร: 02-8888888

สินเชื่อบ้าน