Loading...

Image

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ (ธนาคารกรุงไทย)

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ (ธนาคารกรุงไทย)
มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็ขอสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ได้
สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้


จุดเด่น
- เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน
- สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
- คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ย
- มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน  MRR + 3.5%
- ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ)  MRR + 5.5%
- ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (พนักงานเอกชน หน่วยงานมี MOU)  MRR + 6.0%


วงเงินกู้ที่ให้
- หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน
  หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน
- หน่วยงานเอกชน
  หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน
  หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน


รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
- จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน 


คุณสมบัติ
- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
  มีงานหน่วย MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
  ไม่มีงานหน่วย MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
- พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

  มีงานหน่วย MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
  ไม่มีงานหน่วย MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
*มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)
  มีงานหน่วย MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
  ไม่มีงานหน่วย MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus


ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท


เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
- Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้


ธนาคารกรุงไทย
โทร: 0-2111-1111

สินเชื่อ