Loading...

Image

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money (ธนาคารกรุงไทย)

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money (ธนาคารกรุงไทย)
สินเชื่อวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน

จุดเด่น

- วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
- กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน


อัตราดอกเบี้ยต่อปี
เริ่มต้น 20% ต่อปี

ระยะเวลาให้กู้ สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติ
- บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว


เอกสาร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
- ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
- Statement
  บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
- เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ


ธนาคารกรุงไทย
โทร: 0-2111-1111

สินเชื่อ