Loading...

Image

สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance

สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance
คุณสมบัติของลูกค้า
เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
- กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
- กรณีเจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
-
กรณีมีรายได้น้อยกว่า  30,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 2 แห่ง
-มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน
อายุงาน
-ผู้มีรายได้ประจำ : อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : 6 เดือนขึ้นไป
-เจ้าของกิจการ : ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
-รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณา
-ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent))
-ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อบัตรกดเงินสด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-เอกสารแสดงรายได้
-สำเนาใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด(ที่จะนำมา Refinance)
-
สำเนาหน้าบัตรเครดิต(ที่จะนำมา Refinance)
-วันครบกำหนดชำระ / วันหักบัญชี
-นับจากวันสรุปยอดบัญชีไปอีก 15 วัน (นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์)
-วงเงินพิจารณาอนุมัติต่อราย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท
-วันสรุปยอดบัญชี ทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน

สมัครโทร Call Center : 1115

สินเชื่อ