Loading...

Image

สินเชื่อบ้านช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้านช่วยได้  ธนาคารกสิกรไทย
ดอกเบี้ยถูก ผ่อนยาว กู้ง่ายประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ
ดอกเบี้ยถูก ผ่อนยาว กู้ง่าย
ดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี

สินเชื่อที่ขอกู้ได้

บ้านพร้อมที่ดิน  /  ทาวน์เฮ้าส์ / อาคารพาณิชย์ / ห้องชุด(ราคาประเมินต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท) / ที่ดินเปล่า

วงเงินกู้

เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
วงเงินกู้ร่วมกับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

รายละเอียดการสมัคร
-คุณสมบัติ สัญชาติ ไทย
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-รายได้ ผู้ขอกู้ต้องมีรายได้รับสุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
-กรณีเป็นการกู้ร่วม ผู้ขอกู้หลักและผู้ขอกู้ร่วมทั้งหมด ต้องมีรายได้รับสุทธิต่อเดือนของแต่ละคนตั้งแต่15,000 บาทขึ้นไป
-อายุงาน  กรณีผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี


เอกสารการเงิน
ผู้มีรายได้ประจำ
-สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
-เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ
-แนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
-ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
-เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
-ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
-เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
-เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
-เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนหรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
-เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
-เอกสารหลักทรัพย์
-สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
-สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

สมัครโทร ติดต่อเรา 02-8888888

สินเชื่อบ้าน