Loading...

Image

สินเชื่อบ้านช่วยได้ มีเงินแน่ แค่มีบ้าน (ธนาคารกสิกรไทย)

สินเชื่อบ้านช่วยได้ (ธนาคารกสิกรไทย) 
มีเงินแน่ แค่มีบ้าน

วงเงิน
- เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท

  1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
  2. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  3. วงเงินกู้ร่วมกับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท


ระยะเวลาผ่อน
- เงินกู้ (Loan) สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
                      วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุวงเงินปีต่อปี


หลักทรัพย์ที่รองรับ
- บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ที่ดินเปล่า

*บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดและที่ดินเปล่า โดยหลักประกันจะต้องเป็นการใช้เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น มิใช่เพื่อการให้เช่า หรือการพาณิชย์ (ห้องชุดต้องมีราคาประเมินต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท )
*หลักประกันจะต้องปลอดภาระ ไม่ติดจำนอง หรือภาระผูกพันอื่นๆ กับสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นกรณีขอไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็นสินเชื่อประเภทเดียวกัน


อัตราดอก
2 ปีแรก MRR-1.00%  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR-0.50%  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.79%  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)* 5.99%
กู้เบิกเงินเกินบัญชี : อัตราดอกเบี้ย MRR+1.00% ต่อปี


ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย
- ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อย 3,000 บาทต่อราย
- เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
- ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้


คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
- รายได้ ผู้ขอกู้ต้องมีรายได้รับสุทธิต่อเดือนตั้งแต่15,000 บาทขึ้นไป
             กรณีเป็นการกู้ร่วมผู้ขอกู้หลักและผู้ขอกู้ร่วมทั้งหมด ต้องมีรายได้รับสุทธิต่อเดือนของแต่ละคนตั้งแต่15,000 บาทขึ้นไป
- อายุงาน กรณีผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
               กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี
- มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหลักประกัน กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ จะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทางตรง ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง คู่สมรส (จดทะเบียน และกรณีไม่จดทะเบียนต้องมีบุตร)


เอกสารทั่วไป 
- แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
- กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
- กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
- กรณีหม้าย
  ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)

- ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)


เอกสารการเงิน
- ผู้มีรายได้ประจำ
  สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
  เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
- ข้าราชการบำนาญ
  ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
  ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
  เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
  เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนหรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
  เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ


เอกสารหลักทรัพย์ 
- สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
- สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)


ธนาคารกสิกรไทย
เบอร์ไทร: 02-8888888

สินเชื่อบ้าน