Loading...

Image

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ธนาคารกรุงเทพ)

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ธนาคารกรุงเทพ)
เหนื่อยหนักเฉพาะเรื่องงาน แต่เรื่องบ้าน ให้สินเชื่อบ้านบัวหลวงช่วยดูแลให้เป็นเรื่องง่ายๆ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง


วงเงิน
- สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน


ระยะเวลาผ่อน
- นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี)

- สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

หลักทรัพย์ประกัน
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

(ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

อัตราดอก 
อัตรดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง (ระยะเวลา 6 มกราคม - 31 มีนาคม 2563)

- ทางเลือกที่ 1
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 1.00%  ปกติ 1.25%  ปีที่2 MRR-2.875%  ปีที่3 MRR-2.875%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*  3.80%-3.85%
- ทางเลือกที่ 2
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 1.25%  ปกติ 1.50%  ปีที่2 2.75%  ปีที่3 MRR-1.875%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 3.78%-3.83%
- ทางเลือกที่ 3
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 2.85% ปกติ 1.50%  ปีที่2 3.10%  ปีที่3 3.10%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 3.89%-3.94%
- ทางเลือกที่ 4 ฟรีจำนอง
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน MRR-4.00% ปกติ MRR-3.75%  ปีที่2 MRR-3.75%  ปีที่3 MRR-3.75%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 3.90%-3.96%
* อัตราดอกเบี้ยแท้จ้ริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี


สินเชื่อบ้านบัวหลวงพูนผล

วงเงิน
- สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน


ระยะเวลาผ่อน
- นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี)

- สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

หลักทรัพย์ประกัน
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

(ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

อัตราดอก 
อัตรดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวงพูนผล (ระยะเวลา 6 มกราคม - 31 มีนาคม 2563)

- กรณีขอเฉพาะวงเงินสินเชื่อพูนผล
  1. อัตราดอกเบี้ยปกติ MRR-2.375% ในปีแรก หลังจากนั้น คิดอัตรา MRR-1.375% ตลอดอายุสัญญา
  วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์สูงสุด 100% ของราคาประเมิน (ไม่เกิน 6 ล้านบาท)
  ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  2. อัตราดอกเบี้ยปกติ(กรณีไม่แสดงวัตถุประสงค์) MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
  วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์สูงสุด 80%-90% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
  สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้(ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 - กรณีขอพร้อมวงเงินสินบัวหลวง
  1. อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  วงเงินกู้เพื่อสมทบวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวง รวมวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวงสูงสุดไม่เกินตามหลักเกณฑ์ใหม่ตาม ประกาศ ธปท.
  ระยะเวลาผ่อนชำระอ้างอิงตามวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  2. อัตราดอกเบี้ยปกติ(กรณีไม่แสดงวัตถุประสงค์) MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
  วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์สูงสุด ไม่เกินตามหลักเกณฑ์ ใหม่ตามประกาศ ธปท. (สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้(ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี


ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย
- ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติ

- กลุ่มวิชาชีพแพทย์
  1. ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
  2. เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา
- กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
- กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
- กลุ่มวิชาชีพวิศวกร
  เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) จากสภาวิศวกร และปัจจุบันประกอบวิชาชีพด้านวิศวกร หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรในการประกอบอาชีพ
  เป็นพนักงานประจำที่มีอายุงาน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- รายได้: มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
- มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ


ธนาคารกรุงเทพ
เบอร์ไทร: 1333

สินเชื่อบ้าน