Loading...

Image

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับพนักงานประจำ ที่มีรายได้สูง (ธนาคารกรุงเทพ)

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับพนักงานประจำ ที่มีรายได้สูง (ธนาคารกรุงเทพ)
ข้อเสนอพิเศษเพื่อคนทำงานประจำที่อยากมีบ้าน

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

วงเงิน
- สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน


ระยะเวลาผ่อน
- นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี

- สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

หลักทรัพย์ประกัน
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

(ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

อัตราดอก
อัตรดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง (ระยะเวลา 6 มกราคม - 31 มีนาคม 2563)

รายได้ต่อเดือน 200,000 บาทขึ้นไป
ทางเลือกที่ 1
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 1.00%  ปกติ 1.25%  ปีที่2 MRR-2.875%  ปีที่3 MRR-2.875%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*  3.80%-3.85%
- ทางเลือกที่ 2
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 1.25%  ปกติ 1.50%  ปีที่2 2.75%  ปีที่3 MRR-1.875%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 3.78%-3.83%
- ทางเลือกที่ 3
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 2.85% ปกติ 3.10%  ปีที่2 3.10%  ปีที่3 3.10%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 3.89%-3.94%
- ทางเลือกที่ 4 ฟรีจำนอง
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน MRR-4.00% ปกติ MRR-3.75%  ปีที่2 MRR-3.75%  ปีที่3 MRR-3.75%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 3.90%-3.96%
รายได้ต่อเดือน 100,000 - 199,999 บาทขึ้นไป
- ทางเลือกที่ 1
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 1.25%  ปกติ 1.50%  ปีที่2 MRR-2.50%  ปีที่3 MRR-2.50%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*  3.99%-4.04%
- ทางเลือกที่ 2
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 2.50%  ปกติ 2.75%  ปีที่2 2.75%  ปีที่3 MRR-1.875%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*  4.05%-4.11%
- ทางเลือกที่ 3
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน MRR-3.625% ปกติ MRR-3.375%  ปีที่2 MRR-3.375%  ปีที่3 MRR-3.375%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 4.12%-4.17%
รายได้ต่อเดือน 50,000 - 99,999 บาทขึ้นไป
- ทางเลือกที่ 1
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 1.50%  ปกติ 1.75%  ปีที่2 MRR-2.25%  ปีที่3 MRR-2.25%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 4.13%-4.19%
- ทางเลือกที่ 2
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน 2.875%  ปกติ 3.125%  ปีที่2 3.125% ปีที่3 MRR-1.875%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*  4.21%-4.26%
- ทางเลือกที่ 3
  ปีที่1 ทำประกันบ้าน MRR-3.375% ปกติ MRR-3.125%  ปีที่2 MRR-3.125%  ปีที่3 MRR-3.125%  หลังจากนั้น MRR-1.875% อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา* 4.26%-4.31%
* อัตราดอกเบี้ยแท้จ้ริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี


สินเชื่อบ้านบัวหลวงพูนผล

วงเงิน
- สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน


ระยะเวลาผ่อน
- นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 
- สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่


หลักทรัพย์ประกัน
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

(ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

อัตราดอก  
อัตรดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวงพูนผล (ระยะเวลา 6 มกราคม - 31 มีนาคม 2563)

- กรณีขอเฉพาะวงเงินสินเชื่อพูนผล
  ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
  1. อัตราดอกเบี้ยปกติ MRR-2.375% ในปีแรก หลังจากนั้น คิดอัตรา MRR-1.375% ตลอดอายุสัญญา
   วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์สูงสุด 90% ของราคาประเมิน (ไม่เกิน 6 ล้านบาท)
   ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  2. อัตราดอกเบี้ยปกติ(กรณีไม่แสดงวัตถุประสงค์) MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
  วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์สูงสุด 80%-90% ของราคาประเมิน 
  สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้(ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
  50,000 - 199,999 บาท
  1. อัตราดอกเบี้ยปกติ MRR-2.125% ในปีแรก หลังจากนั้น คิดอัตรา MRR-1.375% ตลอดอายุสัญญา
  วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์สูงสุด 90% ของราคาประเมิน (ไม่เกิน 6 ล้านบาท)
  ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  2. อัตราดอกเบี้ยปกติ(กรณีไม่แสดงวัตถุประสงค์) MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
  วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์สูงสุด 80%-90% ของราคาประเมิน 
  สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้(ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
- กรณีขอพร้อมวงเงินสินบัวหลวง
  ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
  1. อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  วงเงินกู้เพื่อสมทบวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวง รวมวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวงสูงสุดไม่เกินตามหลักเกณฑ์ใหม่ตาม ประกาศ ธปท.
  ระยะเวลาผ่อนชำระอ้างอิงตามวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  2. อัตราดอกเบี้ยปกติ(กรณีไม่แสดงวัตถุประสงค์) MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
  วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์ สูงสุดไม่เกิน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ธปท.
  สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้(ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
  50,000 - 199,999 บาท
  1. อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  วงเงินกู้เพื่อสมทบวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวง รวมวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวงสูงสุดไม่เกินตามหลักเกณฑ์ใหม่ตาม ประกาศ ธปท.
  ระยะเวลาผ่อนชำระอ้างอิงตามวงเงินสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  2. อัตราดอกเบี้ยปกติ(กรณีไม่แสดงวัตถุประสงค์) MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
  วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์ สูงสุดไม่เกิน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ธปท.
  สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้(ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี


ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย
- ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ


วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ 
- เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า)
- เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
- เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น


คุณสมบัติ
- เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปโดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
-
 เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ ดังนี้
  องค์กรธุรกิจชั้นนำ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสาขาธนาคารกรุงเทพ)
  ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น


ธนาคารกรุงเทพ
เบอร์ไทร: 1333

สินเชื่อบ้าน