Loading...

Image

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สบายขึ้นเยอะ ผ่อนใหม่เบาๆ (ธนาคารกสิกรไทย)

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน (ธนาคารกสิกรไทย)
สบายขึ้นเยอะ ผ่อนใหม่เบาๆ 

วงเงิน
- กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารสนับสนุน กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95 % ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน


ระยะเวลาผ่อน
- สูงสุด 30 ปี


ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้
- ประมาณ 3 วันทำการ (เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)


หลักทรัพย์ที่รองรับ
- บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ต่อเติมที่อยู่อาศัย โอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ๆ


อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก ต่ำสุด 3.70%
- สามารถเลือกผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน ในช่วง 1 ปีแรก
- วงเงินกู้เพิ่มรับอัตราดอกเบี้ยเท่าสินเชื่อบ้าน


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (ผ่อนปกติ)
- แบบที่ 1 (*ทำประกันตามเงื่อนไข)
   ปีที่ 1-3  3.70%  หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา MRR - 1.50%  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.70%  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 4.59%
- แบบที่ 2 (ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข/ไม่ทำประกัน)
   ปีที่ 1-3  3.80%  หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา MRR - 1.50%  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.80%  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 4.63%
  ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน 1 ปีแรก
- แบบที่ 3 ผ่อนล้านละ 3,500 บาท/เดือน 1 ปีแรก (*ทำประกันตามเงื่อนไข)
  ปีที่ 1-3  3.70%  หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา MRR - 1.50%  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.70%  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 4.59%
- แบบที่ 4 ผ่อนล้านละ 3,500 บาท/เดือน 1 ปีแรก (ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข/ไม่ทำประกัน)
  ปีที่ 1-3  3.80%  หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา MRR - 1.50%  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.80%  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 4.63%


ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย
- ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร


คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
- รายได้ กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป 
- อายุงาน กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
               กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน


เอกสารทั่วไป
- แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
- กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
- กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
- กรณีหม้าย
  ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)


เอกสารการเงิน
- ผู้มีรายได้ประจำ
  1. สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
  2. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
- ข้าราชการบำนาญ
  1. ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
  2. ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ต้องมีเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
  1. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
  2. เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  1. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
  2. เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ


เอกสารหลักทรัพย์
- ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด
- สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม

ธนาคารกสิกรไทย
เบอร์ไทร: 
02-8888888

สินเชื่อบ้าน