Loading...

Image

สินเชื่อบ้าน หลังไหนก็ยิ้มได้ (ธนาคารกสิกรไทย)

สินเชื่อบ้าน (ธนาคารกสิกรไทย)
หลังไหนก็ยิ้มได้ (ธนาคารกสิกรไทย)

วงเงิน
- วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ )
- วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับคอนโด)


ระยะเวลาผ่อน
- สูงสุด 30 ปี


ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้
- ประมาณ 3 วันทำการ (เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)


หลักทรัพย์ที่รองรับ
- บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ต่อเติมที่อยู่อาศัย


อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 - สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ
  3 ปีแรก MRR-2.37%  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR-1.00%  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3ปี 4.25%  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 5.10%
- สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ 
  3 ปีแรก MRR-1.87%  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR-1.00%  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3ปี 4.75%  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) 5.30%


ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย
- ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร


คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
- รายได้ กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป 
- อายุงาน กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
               กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน


เอกสารทั่วไป
- แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
- กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
- กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
- กรณีหม้าย
  ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)


เอกสารการเงิน
- ผู้มีรายได้ประจำ
  1. สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
  2. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
ข้าราชการบำนาญ
  1. ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
  2. ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ต้องมีเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
  1. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
  2. เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  1. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
  2. เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ


เอกสารหลักทรัพย์ 
- สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
- สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)


ธนาคารกสิกรไทย
เบอร์ไทร: 02-8888888

สินเชื่อบ้าน