Loading...

Image

สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดีธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี

...ทางเลือกใหม่ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้กู้แล้ว
สิ้นสุดทางไม่ได้กู้! สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี (ค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย.) ทางเลือกใหม่ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้ โดยไม่ต้องมีทะเบียนการค้า ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ไม่ว่าขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางไหนก็สามารถมายื่นกู้ได้ 
สินเชื่อนี้อยู่ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ไม่รวมที่ดินต่ำกว่า 5 ล้านบาท และต้องการขยายธุรกิจเพื่อเติบโต ให้ไม่พลาดโอกาสในการขยายกิจการด้วยสินเชื่อวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท โดยมี บสย. ค้ำประกันให้เต็มจำนวนวงเงิน

ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์
สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 60,000 บาท สูงสุด 200,000 บาท (ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 36 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทุกวงเงิน
หมายเหตุ : ระยะเวลาสิ้นสุดการขอสินเชื่อ ภายในเดือน มิ.ย. 63

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-อายุของผู้สมัคร 20 - 57 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว)
ประเภทของผู้สมัคร              
-ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
-ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
-ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. (ยกเว้นโครงการ Micro Entrepreneur รวมทุกโครงการ และรวมทุกสถาบันการเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
-รายได้จากการพิจารณาตามเกณฑ์ธนาคาร 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป
(รายได้หมุนเวียนกิจการที่แสดงในบัญชี 200,000 บาท/เดือนขึ้นไป)
-อายุกิจการ  เปิดร้านขายของออนไลน์ 1 ปีขึ้นไป
- อื่นๆ มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ /และคู่สมรส
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ /และคู่สมรส
-สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6-12 เดือน
-สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้กู้ที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า
-สำเนาใบเสร็จชำระค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน 3 เดือนย้อนหลัง (กรณีไม่มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน)

สมัครโทรธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572

สินเชื่อ