Loading...

Image

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารกรุงไทย)

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารกรุงไทย)
กู้ง่าย สินเชื่อสบายๆ จากกรุงไทย

จุดเด่น 
- เงินกู้ ใช้จ่ายตามใจ
- วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
- ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ก็ยื่นกู้ได้


อัตราดอกเบี้ย
หักเงินได้ชำระหนี้ 
- บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน เริ่มต้น MRR + 0.75%  หลักทรัพย์ค้ำประกัน MRR - 0.75%


Auto Debit
- บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน เริ่มต้น MRR + 2.75%  หลักทรัพย์ค้ำประกัน MRR 

วงเงินกู้ที่ให้
- บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน สูงสุด 2 ล้านบาท หลักทรัพย์ค้ำประกัน สูงสุด 5 ล้านบาท


คุณสมบัติ
- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป
- พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป
- วงเงินที่ทำสัญญากู้ ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 300 บาท
- วงเงินที่ทำสัญญากู้ 100,001 - 500,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 500 บาท
- วงเงินที่ทำสัญญากู้ 500,001 - 1,000,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 800 บาท
- วงเงินที่ทำสัญญากู้ 1,000,001 - 2,000,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 1,000 บาท
*เรียกเก็บเฉพาะกรณีมีบุคคลค้ำประกันและไม่มีบุคคลค้ำประกัน (ไม่เรียกเก็บกรณีใช้หลักทรัพย์/เงินฝากค้ำประกัน)


เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
- Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้


ธนาคารกรุงไทย
โทร: 0-2111-1111

สินเชื่อ