Loading...

Image

สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน

สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน
ให้ธุรกิจแกร่งเกินร้อย กับสินเชื่อเกินร้อย

จุดเด่น
- วงเงินสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน130%
- ผ่อนนาน สูงสุด 10 ปี


วงเงินสินเชื่อ
- 2 แสนถึง15 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ
- สูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
- ไม่เกิน  MRR+2.0%

หลักประกัน
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
- บุคคลธรรมดา อายุ 20 - 65 ปี ที่มีสัญชาติไทยกู้ในนามบุคคลธรรมดา
- ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี


เอกสารประกอบการสมัคร
กู้ในนามบุคคลธรรมดา (รายได้อิงทะเบียนการค้า)
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
- สำเนาใบทะเบียนการค้า
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
- สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
- รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
- สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส
- หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
กู้ในนามบุคคลธรรมดา (รายได้อิงนิติบุคคล)
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
- สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
- สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
- รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
- สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส
- หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Call 1572

สินเชื่อ