Loading...

Image

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน (ธนาคารกรุงไทย)

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน (ธนาคารกรุงไทย)
สินเชื่อวงเงินพิเศษ เพื่อพนักงานบริษัทเอกชน


จุดเด่น
- วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
- ผ่อนชำระนานสุดถึง 15 ปี สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย


อัตราดอกเบี้ย
- หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร หลักทรัพย์เป็นประกัน MRR คนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน MRR +1.5%
- หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และธนาคาร Auto Debit หักบัญชีชำระหนี้ หลักทรัพย์เป็นประกัน MRR คนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน MRR +2.0%
- หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร หลักทรัพย์เป็นประกัน MRR คนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน MRR +3.0%
**กรณีธนาคารกำหนดให้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่ผู้กู้ขอยกเว้นคนค้ำประกัน ให้เรียกเก็บในอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% ต่อปี จากอัตราที่ธนาคารกำหนด


ระยะเวลาให้กู้
- หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี วงเงินกู้ สูงสุด 5 ล้านบาท
- คนค้ำประกัน และยกเว้นคนค้ำประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี วงเงินกู้ 10 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 2 ล้านบาท
**เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5.0 ล้านบาท


คุณสมบัติ
- สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย
  สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นคนค้ำประกัน
  สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาท หากขอยกเว้นคนค้ำประกัน จะคิดดอเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% จากอัตราปกติ
- ผู้กู้

  เป็นพนักงานประจำหรือพนักงานตามสัญญาจ้าง มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
  ผู้กู้มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทต่อเดือน และมีเงินได้สุทธิคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยได้
- ผู้ค้ำประกัน
  มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้, เป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้
  เมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จะต้องไม่เกิน 60 ปี หรือเกษียณ อายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน


เอกสาร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรพนักงาน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
- หนังสือรับรองของหน่วยงานเอกชน พร้อมสำเนาหนังสือให้ความยินยอมหักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร หรือหนังสือให้ความยินยอมจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
สำเนารายการบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน และหลักฐานแสดงรายได้อื่น (ถ้ามี)


ธนาคารกรุงไทย
โทร: 0-2111-1111

สินเชื่อ