Loading...

Image

สินเชื่อ Krungsri iFIN

สินเชื่อ Krungsri iFIN
สินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล! ยื่นกู้ด้วยตนเองผ่านแอพ KMA สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รู้ผลไวภายใน 1 วัน นับจากการยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ดอกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% ทุกวงเงิน ทุกเดือน เริ่มต้นเพียง 9.99% ต่อปี*
สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ยื่นกู้ง่าย ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App KMA

รู้ผลไวภายใน 1 วัน อกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% ทุกวงเงิน ทุกเดือน
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

-อายุ 20 - 59 ปี
-พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
-อายุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
-มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
-รูปถ่ายบัตรประชาชน
-รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
-รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน)
-รูปถ่ายบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

หมายเหตุ: *หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดการขอสินเชื่อ ภายในเดือน15 มี.ค. - 31 ก.ค. 63

สมัครโทรธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 1572

สินเชื่อ