Loading...

Image

สินเชื่อ เพื่อการศึกษา FLASH Scholar (ธนาคารธนชาติ)

สินเชื่อ เพื่อการศึกษา FLASH Scholar (ธนาคารธนชาติ)
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

จุดเด่น
- วงเงินกู้ สูงสุด 100%
- ให้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ
- ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี


อัตราดอกเบี้ย
MLR + 4%

ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียมเงินกู้

รายละเอียด
- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร
 1. วงเงินสินเชื่อ : 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 2. ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
 3. การค้ำประกัน : บุคคล
 4. การชำระคืน : ชำระคืนค่างวดทันที แบบลดต้นลดดอก
 5. วิธีการชำระคืน : หักบัญชีอัตโนมัติธนาคารธนชาต
 6. วิธีการเบิกเงินกู้ ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจ่ายเช็คในนามสถาบันการศึกษา
- กรณีผู้กู้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้จ่ายเงินกู้ตามใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยนับย้อนหลังได้ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเบิกเงินกู้งวดต่อไป ถ้าผู้กู้ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป


คุณสมบัติ 
- สัญชาติไทย
เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด
- อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
- มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
- อายุงานของผู้กู้ ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
                         ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี


เงื่อนไขการค้ำประกัน 
- อายุผู้ค้ำ: อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
                 กรณีบิดา หรือ มารดา เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่กำหนดอายุ
                 กรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำ อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

- รายได้: กรณีรายได้ประจำ : รายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บ. ต่อเดือน
              กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว : ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน


เอกสาร 
- ผู้กู้ 
  1. แบบคำขอสินเชื่อ / หนังสือให้ความยินยอมตรวจเครดิตบูโร
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง และคู่สมรส)
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
  5. สำเนาใบทะเบียนสมรส
  6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (กรณีทำงานประจำ)
  7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
  8. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  9. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา หรือเอกสารผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
 10. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษา
- ผู้ค้ำประกัน
  1. แบบคำขอสินเชื่อ
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง และคู่สมรส)
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
  5. สำเนาใบทะเบียนสมรส
  6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (กรณีทำงานประจำ)
  7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
  8. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


ธนาคารธนชาติ
โทร: 1770

สินเชื่อ