Loading...

Image

KTC ROYAL ORCHID PLUS VISA PLATINUM

KTC - ROYAL ORCHID PLUS VISA PLATINUM
ท่องเที่ยวได้ง่ายกว่าที่เคยด้วยสิทธิพิเศษจาก KTC

จุดเด่น
- ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
- รับ 500 ไมล์พิเศษ รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์
- เบิกถอนเงินสดได้ 100%  เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน
- รับคะแนนง่ายๆ ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC ROP เพื่อใช้แลกเป็นรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์เท่านั้น โดย 2 คะแนน KTC ROP = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ และคะแนน KTC ROP ไม่มีวันหมดอายุ
- ผ่อนชำระง่าย ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC
- ประกันอุบัติเหตุ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ


คุณสมบัติ
- บัตรหลัก
  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ)
*สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 365 วัน
- บัตรเสริม
  อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
  อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบ ธรรม เว้นแต่เป็น บุตรของผู้ถือบัตรหลัก
  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียน บ้านของบัตรเสริม


เอกสารประกอบการสมัคร
- บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
  4. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
  5. กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)


KTC
โทร 
02 123 5000

บัตรเครดิต