Loading...

Image

บัตรเครดิต PRIVI Miles WB ธนาคารยูโอบี

บัตรเครดิต PRIVI Miles WB ธนาคารยูโอบี
เร็วกว่า กับ ยูโอบี พรีวิไมลส์

จุดเด่น
- ทุกยอดใช้จ่าย 15 บาท รับ 1 คะแนน และใช้เพียง 1.2 คะแนน แลกรับไมล์สะสม 1 ไมล์ หรือเทียบเท่า 18 บาท = 1 ไมล์
- ฟรี บริการห้องรับรอง พิเศษ Royal Silk Lounge ที่สุวรรณภูมิ 4 ครั้ง/ปี
- แบ่งชำระ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายใน ต่างประเทศเป็นสกุล เงินตราต่างประเทศ
- รับคะแนนสะสมเพิ่ม 30%  ในเดือนเกิด

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุผู้สมัคร บัตรหลัก : 20 - 60 ปี
                   บัตรเสริม : 15 - 80 ปี
- รายได้ต่อเดือน คนไทย : 70,000 บาทขึ้นไป
                         ต่างชาติ : 100,000 บาทขึ้นไป
- พนักงานประจำ: 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน)
  เจ้าของกิจการ 3 ปี


เอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานประจำ
- ใบสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- เอกสารแสดงรายได้
เจ้าของกิจการ
- ใบสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน


สมัครโทร 02-285-1555

บัตรเครดิต